Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A www.pdme.hu weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

 

Weboldalunk felhasználásával, adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul személyes adatainak a jelen szabályzatban rögzített módon történő tárolásához és felhasználásához, átadásához.

1. Az adatkezelő:

PD Management and Education Kft.

székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

tényleges adatkezelés helye: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

cégjegyzékszám: 01-09-963083

adószám: 23384266-1-42

képviselő: Melkovics Péter ügyvezető

 

2. A kezelt személyes adatok köre:

Felhasználó adatainak megadásával kifejezetten hozzájárul a döntése alapján megadható alábbi adatainak jelen szabályzatban meghatározott célra történő gyűjtéséhez, tárolásához, felhasználásához:

Általános:

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának statisztikai adatai (Google Analytics). Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze személyes adatokkal.

Hírlevél feliratkozás esetén kezelt adatok:

– név,

– e-mail cím

Az ajénlatkérés esetén kezelt adatok:

– név,

– e-mail cím,

– telefonszám,

– munkahely,

– pozíció,

– fejlesztési terület

3. Az adatkezelés célja, módja:

Az adatkezelés a www.pdme.hu weboldalon található tartalmak felhasználóinak az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján történik akként, hogy a weboldal látogatása, használata során közölt adataik felhasználásra kerülnek, mely a weboldal szolgáltatásait igénybevevő, hírlevélre feliratkozott felhasználók, valamint és az adatkezelő közötti folyamatos kapcsolatot és a közvélemény kutatást szolgálja.

Az adatkezelés célja a www.pdme.hu weboldalon URL alatt elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, statisztikakészítés, hírlevél kiküldés saját marketing célokra.

A látogatói statisztikák tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

A PD Management and Education Kft. a felhasználó által megadott adatokat nem ellenőrzi, azok valódiságáért, megfelelősségéért kizárólag felhasználó felel. Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címről kizárólag ő veszi igénybe szolgáltatásainkat, erre tekintettel egy megadott e-mail címmel történő bejelentkezéssel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

A pdme.hu a felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes felhasználók egyedi beazonosítására.

A PD Management and Education Kft az adatok gyűjtésére, feldolgozására, kezelésére külső közreműködőt nem vesz igénybe.

A PD Management and Education Kft adatkezelése a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen szabályzatban rögzített adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik, azokat kizárólag a tevékenysége során használja fel, jogosult hozzájárulása nélkül más természetes, vagy magánszemélyre semmilyen jogcímen nem adja át. Kivételt képeznek a törvényi kötelezettségen alapuló adatközlések, illetve az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas bármely adatát nem tartalmazza.

Amennyiben a PD Management and Education Kft a szolgáltatott adatokat a jelen adatvédelmi szabályzatában írtaktól eltérő célra kívánja felhasználni, úgy erről Felhasználót megfelelően tájékoztatja a megadott e-mail címén és az előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetve az adatok eltérő felhasználásának megtiltására Felhasználó részére lehetőségét teremt.

 

4. Az adatkezelés időtartama:

A session ID-k a weboldal elhagyásakor automatikusan törlődnek.

Tekintettel arra, hogy Felhasználó adatközlése önkéntes és külső befolyástól mentes, adatait mindaddig kezeljük, amíg azt Felhasználó írásban meg nem tiltja az info@pdme.hu e-mail címen, ez esetben a nyilvántartásból való törlést 48 munkaórán belül teljesítjük. Ugyanezen az elérhetőségeken lehetőség van az adatváltozások bejelentésére is, melyet szintén 48 munkaórán belül teljesítünk.

Felhasználó jogellenes, megtévesztő, hamis személyes adatszolgáltatása esetén, illetőleg Felhasználó általi rendszer elleni támadás elkövetése, megkísérlése, bűncselekmény elkövetése esetén a PD Management and Education Kft-t azonnali elállási jog illeti meg, mely esetben adatkezelő 48 munkaórán belül felhasználó regisztrációjának megszűntetésével egyidejűleg adatainak törléséről gondoskodik. Az esetleges bűncselekmény elkövetésének gyanúja vagy polgári jogi felelősség érvényesítése esetén Üzemeltető/Adatkezelő jogosult a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat a megindított eljárások jogerős befejezéséig megőrizni, azokat bizonyítékként felhasználni.

A pdme.hu nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

 

6. A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A második pontban megjelölt adatok megadásáról a felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása.

Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás az adatkezelő

székhelyén: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

illetve info@pdme.hu e-mail címen kérhető.

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a pdme.hu tulajdonosa megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is.

Felhasználó jogainak érvényesítését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény, illetőleg a kapcsolódó jogszabályok és rendelkezések alapján bíróság előtt gyakorolhatja.

Az adatvédelmi elvek kialakításakor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény; illetve az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. számú – törvényt vettük alapul.

7. Egyéb rendelkezések:

A pdme.hu tartalmazhat más website-okra mutató linkeket is, amelyek tartalmáért és a személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásaiért felelősséget természetesen nem vállalunk.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa, mely módosításokat egységes szerkezetben a www.pdme.hu internetes felületen közzétesz.

Budapest, 2018. január 24.