Fejlesztési Források

A fejlesztéspolitikai fogalmak megismerése. tisztázása elengedhetetlen függetlenül attól,
hogy hazai vagy uniós külső forrást veszünk igénybe fejlesztéseinkhez.

Az Európai Unió nagyszámú projekt megvalósítását finanszírozza, illetve támogatja,
számos területen, amelyek az alábbiak:

• humanitárius segítségnyújtás.
• kutatás és innováció,
• regionális és városfejlesztés,
• foglalkoztatás és társadalmi befogadás,
• mezőgazdaság és vidékfejlesztés,
• tengerügyi és halászati politika,

A fejlesztéspolitikai források finanszírozását az EU szigorúan szabályozza, annak
érdekében, hogy szoros ellenőrzést gyakoroljon a források felhasználása felett, továbbá
hogy a források elköltése során érvényesüljön az átláthatóság és az elszámoltathatóság.

Az uniós közös tagállamok által finanszírozott közös költségvetésének több mint 76%-
ával a Bizottság a tagállami és a regionális hatóságokkal partnerségben gazdálkodik az
ún. megosztott irányítás keretében, elsősorban 5 nagy pénzalap – az európai
strukturális és beruházási alapok – felhasználásával.

Ezek a pénzalapok segítik az Európa 2020 stratégia végrehajtását. A következő
5 alapról van szó:

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
  Az ERFA célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az Európai Unióban a
  régiók közötti egyenlőtlenségek csökkentésével.
 • Európai Szociális Alap (ESZA)
  Az ESZA forrásai az embereket szolgálják, az alap Európai Unióban elérhető
  foglalkoztatási és oktatási lehetőségek fejlesztésére koncentrál. Célja ezenkívül a
  leginkább sebezhető, a szegénység veszélyének kitett emberek helyzetének
  javítása is.
 • Kohéziós Alap
  A Kohéziós Alap azokat az országokat támogatja, amelyekben az egy lakosra jutó
  bruttó nemzeti jövedelem (GNI) nem éri el az Európai Unió átlagának 90%-át.
  Célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek enyhítése, valamint a
  fenntartható fejlődés előmozdítása.
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA),
  Az EU vidékfejlesztési politikája segítséget nyújt az EU vidéki térségeinek ahhoz,
  hogy megfeleljenek a 21. század számtalan gazdasági, környezeti és társadalmi
  kihívásának.
 • Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA)
  Az ETHA az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló tengerügyi és halászati
  politikájának végrehajtása céljából létrehozott alap.
  Egyike annak az öt, egymást kiegészítő európai strukturális és beruházási alapnak,
  amely a növekedés és a foglalkoztatás ösztönzése révén hivatott a gazdasági
  fellendülést előmozdítani az Európai Unióban.

A többi pénzforrást az EU közvetlenül kezeli
A 2014-2020-as programozási időszakban az Európai Bizottság által meghirdetett 17
közvetlen brüsszeli kifizetésű szakpolitikai programnak köszönhetően több mint 130,5
milliárd euró (kb. 500-600 pályázat) közvetlen támogatás áll a tagországok rendelkezésére.
Ezek a programok a következők: CEF, COSME, Consumer Programme
2014-2020, Creative Europe, Customs 2020, EaSI, ERASMUS+, Europe for Citizens,
Fiscalis 2020, Health III Programme, Hercule III, Horizon 2020, Internal Security Fund,
Justice 2014-2020 Programme, LIFE Programme, Pericles 2020, Rights, Equality and
Citizenship 2014-2020 Programme.

Mikro-, Kis és Középvállalkozások
A KKV-k támogatások, hitelek, illetve pénzügyi garanciák formájában részesülhetnek
uniós finanszírozásban. A támogatás közvetlen pénzügyi segítséget jelent, míg a
finanszírozás egyéb formái a tagállamok által irányított programok keretében valósulnak
meg.

Mezőgazdasági termelők és vidéki vállalkozások
Az Európai Unióban a legtöbb mezőgazdasági termelő jogosult közvetlen kifizetés
formájában jövedelemtámogatásban részesülni. A közvetlen jövedelemtámogatások
közel harmadának azok a gazdálkodók a kedvezményezettjei, akik környezetbarát
mezőgazdasági módszereket alkalmaznak (lásd: állandó gyepterület fenntartása, a
növénytermesztés diverzifikálása stb.).
A mezőgazdasági gazdálkodók az általuk birtokolt földterület nagyságának függvényében
is támogatásban részesülnek – ez a támogatás is akkor jár, ha környezetkímélő
gazdálkodást folytatnak, és ennek révén védelmezik a biológiai sokféleséget, valamint a
talaj- és a vízminőséget, illetve alacsony szinten tartják a termelésből eredő szén-dioxid-
kibocsátást.

Az EU arra a célra is támogatást biztosít, hogy segítsen a mezőgazdasági termelőknek új
technikákat elsajátítani, illetve gazdaságukat átalakítani, korszerűsíteni. Az uniós
források általánosabb szinten ahhoz is hozzájárulnak, hogy az alapszolgáltatások
biztosítása és a munkahelyteremtés révén javuljon a vidéki térségekben élők
életszínvonala.

A fentieken túlmenően a vidékfejlesztés keretében a fiatal gazdálkodók célzott
támogatást vehetnek igénybe mezőgazdasági vállalkozásuk létrehozásához, az általuk
végrehajtott beruházások pedig az átlagosnál nagyobb mértékű támogatásban
részesülhetnek.

Tudástár

Az alábbiakban összeszedtük a legfontosabb fogalmakat, definíciókat, amelyek
áttanulmányozása hasznos segítséget jelenthez pályázói és szállítói oldalon egyaránt.
Éves Fejlesztési Keret (ÉFK): jogszabályban meghatározott, menetrendhez kötött
éves fejlesztési keret, mely tartalmazza a meghirdetendő felhívásokat, a magyar
közlönyben kerül kihirdetésre.

Éves Fejlesztési Keret (ÉFK): jogszabályban meghatározott, menetrendhez kötött
éves fejlesztési keret, mely tartalmazza a meghirdetendő felhívásokat, a magyar
közlönyben kerül kihirdetésre.

KKV: Kis- és középvállalkozásoknak magyar és az európai uniós besorolása. A kkv
kategória három paraméter alapján minősíthető:
• állományi létszám
• éves forgalom, éves mérlegfőösszeg
• kis- és középvállalkozások függetlensége

Nem minősül kkv-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat
közvetlen vagy közvetett tulajdonosi részesedése –tőke vagy szavazati jog alapján
külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25 %.

Abban az esetben beszélhetünk KKV-król, amennyiben a lenti feltételek valamelyikét
(egymást követő két lezárt üzleti évben) teljesíti a vállalkozás.

GINOP: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programot rövidíti, amely a
legfontosabb forrása a gazdaságfejlesztési forrásoknak, IKT pályázói oldalról a
legfontosabb.

VEKOP: Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program, amely Pest megye és
Budapest területén megvalósult EU-s fejlesztési támogatások forrása, szintén IKT
tükörpályázatokkal.

Kapcsolt vállalkozás: azok a vállalkozások, amely rendelkezik a részvényesek vagy
tagok szavazati jogának többségével egy másik vállalkozásban, jogosult valamely másik
vállalkozás felett meghatározó befolyás gyakorlására, jogosult kinevezni vagy
elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete
tagjainak többségét…

Kedvezményezett: Az a pályázó, aki támogatást nyert. A támogatásban részesült
Pályázó, akivel a Támogató támogatási szerződést köttetik, illetve megvalósítja a
projektet.

KMR: Közép-Magyarországi Régió, amely a hét magyarországi statisztikai régió egyike.
Pest megye és Budapest főváros alkotja.

Pályázó: Az a személy vagy szervezet, aki, amely a pályázatot benyújtja.

Pályázati pénz: Ez a köznapokban elterjedt összefoglaló elnevezése a pályázatok útján
elnyerhető támogatásoknak, vissza nem térítendő, és visszatérítendő támogatásoknak
egyéb ösztönzők útján kapható külső forrásnak.

Pályázatkezelő: Az a szerv, aki a pályázat lebonyolítását végzi (tehát kiírja, összegyűjti
a pályázatokat, ellenőrzi, eljuttatja a Támogató döntéshozó testülethez). A GINOP
programoknál, a Nemzetgazdasági Minisztérium, VEKOP programoknál a Magyar
Államkincstár végzi ezen feladatokat.

A projektvégrehajtás időtartama:
A pályázati felhívásban és útmutatóban megjelölt
időpontok közé eső, a pályázó által a pályázatban megjelölt kezdő és befejező időpontok
közötti intervallum. Ez idő alatt kell megvalósítani a projektet.
Önrész: A pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő, abba más forrás
nem értendő bele.

Biztosíték: Az Irányító Hatóság a támogatói döntés meghozatalakor, az adott projekt
kockázatosságának függvényében, egyedi döntés keretében a támogatást igénylőt
biztosíték nyújtására kötelezheti, illetve a 272/2014-es Korm. rendelet 84. § (2)
bekezdés b) pontja nyújt iránymutatást.

Csekély összegű (de minimis) támogatás és szabályai: Max. összege 200.000 Euró
lehet, kivéve a közúti szállításban tevékenykedő céget (ott max. 100.000 Eurónak
megfelelő Ft ellenérték). Feltétele, hogy a kedvezményezett nyilatkozik az előző három
pénzügyi évben általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalmáról.
Nem halmozható állami támogatással.

Támogatható tevékenységek (önállóan és nem önállóan): Az egyes pályázati
kiírások esetében a konkrét támogatható tevékenységeket a Pályázati Felhívás és a
vonatkozó Pályázati Útmutató tartalmazza, melyben szerepelhetnek önállóan
támogatható és önállóan nem támogatható tevékenységek is.

Támogatásintenzitás: A támogatás tartalom és az elszámolható költségek
jelenértékeinek hányadosa.

Pályázati Útmutató: A pályázat elkészítését segítő, részletes segédanyag.
Elszámolható költségek: Olyan kiadások, amelyek a projekt megvalósításának
érdekében merülnek, merültek fel és azt tartalmazza a pályázati útmutató.

Saját forrás: A támogatást igénylő, a pályázó saját, a támogatott program, projekt
megvalósítására rendelkezésére álló, vagy az adott célra elkülönített pénzösszege, vagy
a pályázó tagi kölcsön nyújtására vonatkozó kötelezettség vállalása.

Támogatástartalom: a támogatás eredményeképpen a kedvezményezett számára
nettó bevételként, költségcsökkenésként vagy adózott eredmény növekményeként
megjelenő összeg jelenértéke. (támogatásként kapott összeg).

Telephely: A cég – székhelyétől különböző helyen lévő is lehet – telephelye a
tevékenység gyakorlásának helye. (1997. évi CXLV törvény 16.§).

Melléklet: Pályázat alapinformációi mellett szükség van olyan iratokra, amelyek
bizonyítják a pályázatban leírtakat. Ezeket hívják mellékleteknek. Ezek segítik a bírák
munkáját. Olyan csatolandó dokumentumok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy pontos
adataikkal alátámasszák a pályázatban leírtakat, melyek elbírálás szempontjából nagyon
fontosak. Például: aláírási címpéldány, cégkivonat, fotók, határozatok, nyilatkozat a
taggyűlésről, tervrajzok, pénzügyi beszámolók stb.